Gåshaga Gym och Friskvård AB (M3 Gym) arbetar för att din integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Vi har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas.

Integritetspolicy

Denna Personuppgiftspolicy beskriver hur behandlingen av dina personuppgifter går till hos Gåshaga Gym och Friskvård AB, (”M3 Gym”) och förklarar hur vi samlar in och använder personlig information om dem som besöker vår anläggning, webbplats och mobilapp samt som på något annat sätt interagerar med oss. M3 Gym är personuppgiftsansvarig för denna information och fullständiga kontaktuppgifter finns i slutet av denna policy.

Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter. När du använder vår onlinetjänst, som anges nedan eller när du tillhandahåller din information när du besöker vår anläggning hanterar dina personuppgifter i enlighet med villkoren som anges i denna policy.

 

1. Uppgifter vi hanterar om dig
Vi kan samla in personuppgifter om dig när du besöker vår anläggning, använder vår webbplats/mobilapplikation eller på annat sätt interagerar med oss. Vi hänvisar till vår webbplats och mobilapp tillsammans som ”Onlinetjänster” nedan.

De typer av personuppgifter vi samlar in kan inkludera:

 •  Personuppgifter du uppger när du kontaktar oss, bokar kurser, köper medlemskort, använder våra onlinetjänster eller utnyttjar några av våra övriga tjänster som kräver journalhantering (Vid ex. kiropraktik/naprapati). Sådana uppgifter kan vara t ex namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, medlemsnummer.
 • Transaktionsinformation, som t.ex. produkt som köpts, pris, betalningsmetod och betalningsuppgifter.
 • Kontoinformation, som t.ex. användarnamn, lösenord och andra identifierare eller bevis som används för att gå in på våra Onlinetjänster.
 • Preferenser, inklusive tidpunkter då du föredrar att besöka oss (logg av inpassering) och träningspass du föredrar att gå på.
 • Information du skickar när du ger feedback.
 • Andra personuppgifter du väljer att uppge när du interagerar med M3 Gym.

 

2. Hur vi samlar in uppgifterna

Under vilka omständigheter vi kan komma att hantera dina personuppgifter är exempelvis när ni:

 • besöker vår anläggning,
 • bokar kurser, events och klasser,
 • bokar behandlingar och personlig träning,
 • ringer vår reception/kundsupport,
 • registrerar dig för att använda och faktiskt använder våra Onlinetjänster,
 • önskar marknadsförings- eller annan kommunikation,
 • interagerar med oss via sociala medier.

Information som samlas in automatiskt
Vi kan samla in information från din dator eller mobilenhet via automatiska tekniker som t ex när du använder vårt wifi vid besök på vår anläggning eller när du använder våra onlinetjänster. Information vi kan samla in när du kopplar upp dig i det trådlösa nätverket eller använder våra Onlinetjänster kan innefatta:

 •  IP adress
 • MAC adress
 • Namn

3. Varför vi samlar in uppgifterna

Skulle vi använda informationen vi samlar in om dig på andra sätt meddelar vi dig särskilt detta när vi samlar in informationen.

4. Till vem vi lämnar ut data
M3 Gym säljer och delar inte på något annat sätt personlig information om dig, utom så som beskrivs i denna policy. M3 Gym kan dela personuppgifter med leverantörer som tillhandahåller tjänster till M3 Gym, som t.ex. hanterar bokningar, tillhandahåller informationstekniktjänster, administrerar kampanjer och genomföra analyser samt levererar teknisk träningsutrustning. Dessa leverantörer får endast behandla personuppgifterna för de syften som M3 Gym har bestämt.

De vi delar dina uppgifter med är att betrakta som personuppgiftsbiträden. Vi kontrollerar dem noga för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

5. Särskilt vad gäller barn
Det är särskilt viktigt för oss att skydda integriteten hos barn som besöker vår anläggning eller använder våra onlinetjänster. Vårdnadshavaren är ansvarig för barn under 18 år då dessa vistas på vår anläggning.

Uppgifter vi behandlar
Personuppgifter om barn under 18 år som kan komma att samlas in är lika som för vuxna vid tecknande av medlemsskap eller övriga tränings- och behandlingstjänster. Inför ex. barnkalas är det vårdnadshavaren som står som ansvarig och det är också denne som sköter all kontakt och administration kring deltagarna.

Personuppgifter samlas också in inom ramen för någon av våra kurser, t ex danskurser. Då samlar vi in namn, personnummer, adress, telefon och email till vårdnadshavaren. För barnet samlar vi enbart in namn.

Varför vi samlar in uppgifterna
Vi använder personuppgifter för barn under 18 år för att säkerställa att det är rätt barn som befinner sig i lokalen/på sin kurs. Detta är för barnets säkerhet.

Till vem vi lämnar ut uppgifter
Vi kan dela personuppgifter som samlats in från barn med leverantörer som utför tjänster åt M3 Gym. Dessa tjänster kan inkludera att tillhandahålla tekniska tjänster till M3 Gym eller att uppfylla förfrågningar. Sådana leverantörer lyder under sekretess och får inte behandla personuppgifterna vi delar med dem utöver vad som krävs för att utföra relevanta tjänster för M3 Gym. I övrigt delar vi endast uppgifter för att uppfylla en laglig skyldighet.

Utövande av rättigheter
Föräldrar/vårdnadshavare kan utöva rättigheterna i punkten 7 såsom sina egna i förhållande till personuppgifter avseende barn under 18 år.

6. Marknadsföring
Om du har samtyckt till att mottaga marknadsföringskommunikation från oss, kan du alltid dra tillbaka det samtycket genom att följa anvisningarna i den kommunikation du får, alternativt använda kontaktuppgifterna nedan. Observera att om du väljer att inte mottaga marknadsföringskommunikation från oss, kan vi fortfarande skicka kommunikation till dig som rör dina bokningar och ditt eventuella medlemskap. Att du avanmält dig från en typ av kommunikation innebär inte att du också avanmält dig från andra typer av kommunikation. En avanmälan avseende marknadsföring via mail omfattar inte marknadsföring som skickas via sms om du inte uttryckligen angivit detta.

7. Dina rättigheter

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du kan utan kostnad begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. För att säkerställa att uppgifterna lämnas till rätt person behöver du visa upp legitimation när du hämtar ut dina uppgifter.

Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad
Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Du kan också begära en begränsning av behandlingen av din data. Om du vill radera eller neka behandling av dina personuppgifter som baseras på M3 Gyms berättigade intresse fortsätter M3 Gym inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Rätt att flytta data
Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda den på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Om du anser att M3 Gyms behandling av dina personuppgifter är inkorrekt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (i Sverige – Datainspektionen).

8. Sociala medier
Om du följer oss och interagerar med oss via någon av våra sidor på tredjeparts-plattformar som t.ex. Instagram eller Facebook, tillämpas de plattformarnas policys, inklusive integritetsskyddspolicys på den information du lämnar. Vi uppmanar dig därför att bekanta dig med de villkoren.

9. Hur vi skyddar dina uppgifter
På M3 Gym säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Vi har tekniska, administrativa och fysiska procedurer på plats avsedda att skydda personuppgifter från oavsiktlig, olaglig eller obehörig förlust, åtkomst, röjande, ändring eller förstörande. På M3 Gym hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra besökare.

10. Lagring av personuppgifter
Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen såvida inte en längre lagringsperiod krävs. För specifik information om hur länge vi sparar data se punkten 3.

11. Var dina uppgifter behandlas
M3 Gym är en svensk organisation men vi kan komma att dela personuppgifter med våra leverantörer och överföra dem till länder i världen där våra leverantörer bedriver affärsverksamhet inklusive utanför EU/EES. Sådan överföring sker alltid i enlighet med denna policy och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning samt övrig lagstiftning.

12. Ändringar av vår Integritetspolicy
Vi kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringarna publiceras då på M3 Gyms hemsida. Vi uppmanar dig att regelbundet titta på hemsidan efter den mest uppdaterade versionen av vår policy. Om vi gör någon större ändring, kommer vi att underrätta dig om detta via tillgängliga kanaler.

13. Personuppgiftsansvarig
Gåshaga Gym och Friskvård AB
Värdshusvägen 11
181 63 Lidingö
Sverige

Organisationsnummer: 559132-0717

14. Hur du kontaktar oss
Om du vill kontakta oss angående innehållet i denna integritetspolicy och/eller för att utöva dina rättigheter kan du skicka e-post till oss på jennifer@m3gym.se eller skicka post på adressen ovan.